Előadások / Performances

Magyarországi fellépések / Performances in Hungary

Budapest- Müpa, Nemzeti Táncszínház, Nemzeti Színház, Magyar Nemzeti Galéria, Millenáris, Műcsarnok, Bethlen Téri Színház, Mom Kulturális Központ, MU Színház, Várkert Bazár, Szkéné Színház, Három Holló

Győr- Győri Nemzeti Színház

Eger- Gárdonyi Géza Színház

Szeged- Régi Zsinagóga

Pécs- Pécsi Nemzeti Színház, Pécsi Harmadik Színház

Miskolc- Miskolci Nemzeti Színház

Veszprém- Latinovics-Bujtor Játékszín

Nyíregyháza- Móricz Zsigmond Színház

Gyula- Gyulai Várszínház

Kecskemét- Kodály Művészeti Fesztivál

Ruzsa- Ruzsai Közösségi Színtér


Külföldi szereplések / Performances in abroad

2021- HH11 Virtual Dance Festival /Santa Barbara (USA)

2020- Solo-Duo Virtual Festival / New York (USA)

2019- Festival Culturel de Danse Contemporaine / Algéria (Alger)

2019- HH11 Dance Festival / Santa Barbara (USA)

2018- Erdélyi Turné / Nagyvárad, Gyergyószentmiklós (Románia)

2018- Festival Culturel de Danse Contemporaine / Algéria (Alger)

2018- HH11 Dance Festival / Santa Barbara (USA)

2017- Dumbo Dance Festival / New York (USA)

2017- HH11 Dance Festival / Santa Barbara (USA)

2016- Infinite Dance Festival / Nagyvárad (Románia)

2016- Dumbo Dance Festival / New York (USA)

2016- Solo-Duo Festival / New York (USA)

2016- HH11 Dance Festival / Santa Barbara (USA)

2015- Dumbo Dance Festival / New York (USA)


Coming Soon!

2021- Don Quijote


2020- Metamorfózis / Metamorphosis

Zene/Music: Philip Glass

A METAMORFÓZIS Kafka novelláján alapul.

Az előadás a társadalom és annak elkorcsosulása, torzulása, átalakulásának konfliktusára épül. Az átváltozás végeredményben teljes elidegenedés a világtól.

METAMORPHOSIS is based on Kafka’s short story.

The performance is based on the conflict between society and its distortion, and transformation of distortion.  His transformation is ultimately a complete alienation from the world.


2020- Gravitáció

Meghívott koreográfus: Gergye Krisztián

Feledi János személyére és alkatára készülő szóló, Gergye Krisztián Levitáció című előadásának pandant darabja. A gravitáció, mint emocionális és fizikai jelenség kerül terítékre, színpadra emelve a kiszolgáltatott ember archetípusát.

A gravitáció, egyfajta vágyteljesítő szóló, egy groteszk táncelőadás, amely a gravitáció legyőzésére törekvő ember tragikus szerencsétlenkedésének, önirónikus megfogalmazása. Tekinthető paródiának, illetve a földtől elrugaszkodás képtelenségébe való beletörődésnek, mert amíg az elrugaszkodás, a szárnyalás, az elszállás iranti vágyunk létezik, akár a legnyomorultabb élethelyzetekbe is belesodorva magunkat élünk, addig megadni magunkat a gravitációnak, maga a halál, a földbe olvadás békéje.

The solo performance created for János Feledi’s personality and physique is the counterpart piece of the performance, entitled Levitation by Krisztián Gergye. Gravity is presented as an emotional and physical phenomenon, staging the archetype of the vulnerable man. Gravity is kind of a desire-fulfilling solo, a grotesque dance performance that is a self-ironic formulation of the tragic misfortune of a person striving to overcome gravity. It can be considered a parody or an indulgence in the inability to bounce off the ground. Whereas we have a desire to break away and soar; we live getting ourselves even in the most miserable life situations, giving ourselves to gravity means death, the peace of melting into the ground.


2020- NO EXIT

A NO EXIT előadás  Jean-Paul Sartre egyik legismertebb darabjából a Zárt tárgyalásból inspirálódik. Hogy érezheti magát az az ember, akit egy ismeretlen helyen összezárnak két vadidegennel? Feszélyezve? Bizalmatlanul? Kételyek között?

The NO EXIT performance is inspired by one of Jean-Paul Sartre’s best-known pieces from The Closed Trial (Huis Clos).  How can a person who is locked up in an unknown place with two wild strangers feel?  At risk?  Distrustful?  In case of doubts?


2020- Rekviem / Requiem (felújítás/renewed version)

Zeneszerző/Composer: Balázs Ádám

Szeretteink elmennek. Nehezen fogadjuk el, hogy ez is hozzátartozik az emberi léthez. A nemlét az élőnek felfoghatatlan, ezért félelmetes. Nem tudjuk, mi történik a halál pillanatában, de a remény, hogy talán van folytatás, enyhítést ad.

„…talán azért is foglalkoztat engem folyamatosan a halál közeliség, mert így próbálom meg magamat felkészíteni arra, hogy milyen lesz, ha elveszítem a közeli hozzátartozóim.”

Our loved ones are leaving.  It is hard to accept that this also belongs to human existence.  Non-existence is incomprehensible to the living, so it is scary.  We don’t know what happens at the moment of death, but the hope that maybe there will be a sequel gives relief.

“… Maybe I’m still preoccupied with the closeness of death because that’s how I try to prepare myself for what it will be like if I lose my close relatives.”


2020- Mendelssohn: Az első Walpurgis-éj / The first Walpurgis night

Zene/Music: Budafoki Dohnányi Zenekar

A kompozíció forrása Goethe, hiszen meghatározó szerepet játszik bennük a fausti boszorkányszombat-jelenet. Mendelssohn kóruskantátája is egy boszorkányszombat története. A zeneszerző-kóruskantátája drámai: egy sodró erejű, viharos nyitányt jelenetek sora követ, amelyekből hiányoznak a hagyományos értelemben vett áriák.

“Minden minőségi eszköz, amely új réteget szólít meg, megengedett.”

The source of the composition is Goethe, as the Faust Witch Saturday scene plays a decisive role in them.  Mendelssohn’s choir cantata is also the story of a Witch’s Saturday. The composer’s choral cantata is dramatic: a twisting, stormy overture is followed by a series of scenes that lack arias in the traditional sense.

“Any quality device that addresses a new layer is allowed.”


2019- Revenge (Élektra / Électra)

Élektra bosszúdrámája Euripidész tragédiája nyomán elevenedik meg, ezúttal is a megbékélés, a bosszú és a háborgó lelkiismeret által szított őrület feszül egymásnak.

“Az új darab a brutalitást eleveníti meg. A színpadon az előadás végén literszámra folyt a művér.“

Elektra’s revenge drama comes to life in the wake of Euripides’ tragedy, this time with the madness of reconciliation, revenge and a troubled conscience.

“The new piece brings brutality to life. On the stage, at the end of the performance, the artificial bloos flowed a river.“


2018- Hullámok / The Waves

Az előadásban a történet egy bensőséges meditáció, intim kirakós játék.Benyomások, érzések, hömpölygő gondolatok önmagukról és másokról, látomások, melyek egyre mélyítik a képet a hullámzó világról.

“Vízhez és levegőhöz közelítő asszociációkat keltve az előadás valamiféle határvilágot teremt egy olyan világban, amely se nem föld, se nem ég, se nem test, se nem tudat – hanem mindezek közötti síkján megteremtett táncfolyam.“

The story within the performance is a heartfelt meditation, an intimate puzzle.It consists of impressions, emotions, flooding thoughts about ourselves and others; visions which build a picture of the waving world.

“By evoking associations of water and air, the performance creates some kind of boundary world that is neither earth, nor heaven, nor body, nor consciousness – but a dance stream created on the surface among them.“


2018- Orfeusz / Orpheus

Zeneszerző/Composer: Szentpáli Roland

Zene/Music: Budafoki Dohnányi Zenekar

A szerelméért az alvilágba leszálló dalnok, Orfeusz meséjét már-már rockzenét idéző energiával idézi fel Szentpáli Roland kompozíciója. Az előadás zenei anyagául szolgáló felvétel a bemutatón, a Budafoki Dohnányi Zenekar közreműködésével, Hollerung Gábor vezényletével készült.

“Az este legnagyobb csodája a harmónia volt. Zene és (kortárs)tánc számomra még sohasem működött ennyire egységes egészként.“

Roland Szentpáli’s composition, conjures up the tale of Orpheus, the musician and poet who descends into the underworld for his love, with an energy that is reminiscent of rock music. The music of this production was recorded at that premiere, with Gábor Hollerung conducting the Dohnányi Orchestra Budafok.

“The greatest miracle of the evening was the harmony.For me, music and (contemporary) dance have never worked as such a synchronised integrity”


2017- Varázsdoboz / The Magic Toy Shop

Zene/Music: Budafoki Dohnányi Zenekar

A varázsdoboz című balettet Rossini zongoraműveinek meghangszerelésével Ottorino Respighi állította össze. Egy doboz sok mindent rejthet, különösen akkor, ha rajta keresztül átléphetünk egy másik, mesebeli dimenzióba. A főhős egy játék világban próbál barátokat szerezni. Kiderül számára, hogy azoknak ugyanolyan érzelmeik vannak, közöttük ugyanolyan kötődések és kapcsolatok alakulnak ki, mintha emberek lennének, és egyikükkel talán még szerelembe is lehet esni.

“Feledi János munkái alapján érezhető, hogy minden művészeti ágban otthonosan mozog, ráadásul egy kíváncsi és játékos elme. Van tudástára ahhoz, hogy kizökkentsen a komfortzónából, tud alternatív gondolkodási utat kínálni a produkcióiban.“

The ballet The Magic Toy Shop was composed by Ottorino Respighi by arranging Rossini’s piano works.  A box can hide a lot of things, especially if we can step through it into another  fairytale dimension.  The main caracter is trying to make friends in a toy world.  It turns out to him, that they have the same emotions, the same attachments and relationships develop between them as if they were people, and one might even fall in love with one of them.

“Based on the works of János Feledi, it can be said that he feels at home and works in all different branches of art, moreover, he has a curious and playful mind.  He has the knowledge  and talent to move his audience out of the comfort zone, he can offer an alternative way of thinking in his productions.“


2017- Hat Tánc / Six Dances

Zene/Music: Oláh Dezső Trió

Az előadás reflexió Bartók Béla Román népi táncok művére. Az 1915-ben zongorára íródott zenemű dobra, bőgőre és zongorára készült adaptációja képezi a produkció zenei anyagát. Népi életképek. A produkció a mindennapjainkról szól. Egy közösség egymáshoz való viszonyulását követhetjük nyomon különböző életérzések, tételek kapcsán. A darabban az emberi egzisztencia határait kutató expresszionizmus és az irónia, valamint a szándékos egyszerűség és a kontrapunktikus, a zeneileg ellenpontos összetettség jól megférnek egymás mellett. A mű hat tánctételből áll, melyeknek karakterét megőrizve improvizációk hangzanak el a tánctételek között.

“A Feledi Project produkciója már nem csak megrázó, vagy felkavaró, hanem katartikus volt.“

Reflexion on Béla Bartók’s work, Romanian Folk Dances, and adaptation to the piano of his piano work composed in 1915 for drum, piano and bass.The performance tells the audience about our daily life. It shows changes in the relationships of the members of a community as the audience sees them unfold, the various feelings and situations.

“The latest production of Feledi Project was more than shocking or upsetting, it was cathartic.”


2017- Menyegző / The Wedding

Zene-Music: Sztravinszkij, Elektronikus Zenei Médiaművészeti hallgatók -ZeneakadémiaSztravinszkij

1917-ben írott, Menyegző (Les Noces) című, lenyűgőző zenéjének központi ereje a VÁGY. Vágyódás másikra, vágyódás a másik utáni vágyra. Lángoló, forró, közönséges, gyengéd, figyelmes vágy. A darab folyamatosan megújuló víziókat nyújt nekünk a mű iránti vágy látványa által. Ugyanazok a gesztusok, mozdulatok más jelentést nyernek. Látásunk és érzékelésünk, befogadásunk megzavarodik. A menyegző ideje alatt a nézőt áthatja és megnyeri a vágy, hogy tovább vágyjon nézni, és meglepődni.

“Az alkotónak mindvégig sikerül fenntartania a becserkészés feszültségét, már ha a nézői figyelem nem lanyhul bele a játéktérben kvázi hangsúlyosan zajló koreográfiákba.“

The central power of the enchanting music of Stravinsky’s Wedding (Les Noces), composed in 1917, is DESIRE. Desire for the other, the desire for the desire for the other. Burning hot, vulgar, gentle and attentive desire. The work offers continuously renewing visions by the sight of the desire towards the piece. The same gestures and movements acquire different meanings.

“The creator successfully maintains the tension of “finding” throughout the show, though the audience’s attention may easily sink into the admiration of the emphatic choreography on the stage.“


2016- Szálkák / Splinters

(A darabot Pilinszky János azonos című kötete inspirálta)

Zongora-Piano: Tóth Mariann

Az előadás rólunk, emberekről szól. Saját élethelyzetünkben, fejlődésünkben hol tartunk épp? Hogyan illeszkedünk a világba, és hol tart személyiségünk, lelkünk fejlődése?

“Feledi János nehéz feladatra vállalkozott, amikor filozofikus versek nyomán táncban filozofál ember és világ viszonyáról, egy életút tanulságairól. Ez akkor sikerül, amikor nehezebben lefordítható viszonyulásokat, kapcsolódásokat és elszakadásokat ábrázol.“

This performance about us, people, was inspired by the volume of the same title by János Pilinszky.I would like to show what Pilinszky’s spirit means to me in the 21st century. At what point are we at the moment in our own lives, in our own development? How are we adjusting to the world, and what point has the development of our personalities and our souls reached? In our souls, in wanting to believe?How do we integrate into the world and how do we understand the world around us? Do we dare to live beautiful, full lives?

“János Feledi took on a difficult task when -based on philosophical poems- philosophizes in dance about the relationship of man and the world, about the morals of a man’s life. He rather succeeded when he showed us the less convertible complex relationships, connections, and separations.“


2016- Respighi-Róma Fenyői / Pines of Rome

Zene-Music: Budafoki Dohnányi Zenekar

Ottorino Respighi olasz zeneszerző a zenei impresszionizmus jeles képviselője volt. A Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenyén a Feledi Project jóvoltából nagyszabású tánckoreográfia teszi teljessé a RÓMA FENYŐI a romantikához közel álló, impresszionista programzenét, amelyben a zeneszerző Róma tájait járja be, és a jellegzetes, sötét lombú fenyőfákkal a főszerepben különböző napszakokban mutatja be a város egy-egy részletét, a látványt és a táj hangulatát fogalmazva át zenévé.

“Meghallgattam az impresszionista művet, ami közel áll hozzám. Mivel rendkívül nyitott vagyok az élő zene iránt, ebbe a koreográfiába gazdag érzelmi világot lehet belevinni. Annyi féle szín van benne.”

The Italian composer Ottorino Respighi was a prominent representative of musical impressionism.  At the concert of the Dohnányi Orchestra of Budafok, the Feledi Project’s large-scale dance choreography completes the impressionist music that is close to romanticism. In this piece the composer explores the landscapes of Rome and plays with the characteristic dark-leafed pine trees in different times of the day and   transforms the details, the spectacle and the atmosphere of the landscape into music.

“I listened to this impressionist piece that is close to my heart.  Because I am  extremely open for live music, a rich emotional world can be brought into this choreography.  It contains so many different colors.”


2016- Rekviem / Requiem

Zeneszerző-copmoser: Balázs Ádám

Rekviem. Gyászmise. Mindenkiben felveti a halálhoz való viszonyulás kérdését…..Az előadás az élet és halál közti lebegés állapotát ragadja meg, letisztultan áhítatosan, mely felvillantja az élet körforgását és megújulását. A halál küszöbén álló ember szemszögéből látjuk az előadást aki a halálra, mint egy új korszak kezdetére való felkészülésként visszatekint életére.

“A Rekviemben Feledi magabiztosan uralja, csúcsra járatja évek óta érlelt mozdulatnyelvezetét, jól is működik a koreográfia:hatásos, muzikális, gördülékeny.“

Requiem. Memorial service. The meaning and the connotations of a requiem are unique to us all. However, it raises the question of how we relate to death in every one of us.The performance clearly and reverently captures the state of hovering between life and death, illuminating the cycle and renewal of life. The performance is from the perspective of a man about to die, who looks back on his life to prepare for the start of a new era, which he considers death to be.

“In Requiem Feledi confidently controls and brings to peak his signature movements, and the choreography works well:it is effective, flows with the music, and streamlined.“


2014- Psyché / Psyche

Weöres Sándor Psyché című műve ihlette táncelőadás egy különös és féktelen szabadságvággyal megáldott nő kétségbeesett küzdelmét mutatja be a szerelem és az élet teljességéért. A nő sorsa, hogy testi és lelki szenvedélyének, szerelmének tárgyát beteljesülését csak két különböző férfiben képes megtalálni! Ez hová vezethet….?

“…színházat néztem a javából, méghozzá felkavaró, nagyon jó színházi előadást…”

Sándor Weöres’s literary piece entitled Psyché was the inspiration behind this dance performance, which presents the desperate struggle of a strange woman, blessed with a boundless desire for freedom, for the completeness of her love and her life. It is the fate of the WOMAN that she can only find the object of her spiritual and physical passion and love in two different men. Where will this lead her?

“…theatre at its best, a very moving, very good production/performance…”


2014- Prozódia / Prosody

Zene-Music: Trio a lá Kodály

Előadásunkban azt keressük, hogy a tánc és Kodály Zoltán zenei világa hogyan alakul egységes világgá különböző életérzések kapcsán. Saját hangunkat keressük, kifejezőeszközeinket, azok megfejtését, létünk értelmezését. Azt, hogy kik vagyunk mi, honnan jöttünk és merre tartunk. Egyáltalán, hol vagyunk most.

“…nem kellett semmit, de semmit megfejtenem, megértenem, csak átadni magam egy megfoghatatlan érzésnek. Ezért volt ez az előadás „aztahűha”…”

Prosody itself deals with natural speech forming into a poem, and how it turns into rythm. In our performance we are exploring how does dance and Kodály Zoltán’s musical world merges together regarding feelings. We want to know how the musical worlds of different landscapes collected by Zoltán Kodály forms a unity regarding different scenes, feelings and moods.  These musical worlds also show interesting and exciting worlds separately. How ever, when these worlds merge unity is born. Live music and dance create union completing each other. We are searching for our voices, means of expression, and these solutions, the explanation of our being; who are we exactly, where do we come from and where are we going?  Where are we now, actually. Live music. Dance. This is life itself!

“…nothing should be understood, one should simply indulge oneself into an indiscribable feeling…. that is why this performance was an “OMG”…“


2014- Hattyú / Swan

A hattyú a tisztánlátás, a bölcsesség és a hű szerelem jelképe lett. A hattyúk tava mese, amit mindenki ismer: a fehér tütüben táncoló hattyúk a klasszikus balett emblematikus jelképei. A valóságban mi van a jelképek és a történet mögött?

“A három kiváló szólista színpadi jelenléte intenzív, izgalmas. A szólisták belső motivációjukat, “monológjaikat” és “párbeszédeiket” kifejező mozdulataikkal kitűnnek…testhasználatuk rendkívül tudatos, aprólékosan kidolgozott. Koncentrált, és fegyelmezett előadásmódjuk magasabb minőségi szintre emeli a koreográfiát.”

The swan has become the symbol of clarity, wisdom, and true love. Swan Lake is a tale known to all: swans dancing in white tutus are the emblematic symbols of classical ballet. But what does actually lie behind these symbols and this story?

“Stage presence of the three soloists is intense and exciting. The Soloist internal motivation, “monologues” and “dialogues” are shown by expressive body movements, are distinguished by their high quality and highly conscious appearance. The focused and disciplined way of presenting their performance elevate the choreography to a higher quality level.”


2013- Öngyilkos Érzelmek / Suicidal feelings

A darab Christopher Isherwood A Single Man című regénye és azonos című film nyomán készült.
Életemben néhányszor átélhettem tökéletesen tiszta pillanatokat. Ilyenkor röpke másodpercekre a csend kiszorítja a zajt, ilyenkor csak érzek, nem gondolkozok.

“Bajári Levente, Feledi János és Pazár Krisztina nem csak táncával, hanem színészi teljesítményével is bizonyít, jelen vannak a színpadon. …az előadók „el is tudnak emelkedni”, és akkor igazi színházi pillanatok születnek.”

A few times in my life I’ve had moments of absolute clarity, when for a few brief seconds the silence drowns out the noise and I can feel rather than think, and things seem so sharp. I have lived my life on these moments. They pull me back to the present, and I realize that everything is exactly the way it was meant to be.

“Levente Bajari, Janos Feledi and Krisztina Pazar prove their talents not only with their dance, but with  their acting too they show 100% presence on the stage. …the performers “are also able to rise,” and then real theatrical moments are born.”


2012- Puccini: Lidércek / The Fairies

Giacomo Puccini első operájának táncszínházi adaptációja. A Villik olyan menyasszonyok, akik házasságkötésük előtt hunytak el. Halott szívükben és halott lábaikban még egyre él a táncolhatnék, amelyet életükben nem elégíthettek ki. A romantika mindenkor időszerű, mert időtlen szépséget áraszt.

“A Le Villi ugyanis eseményszámba megy,tiszteletet és kíváncsiságot indukál és szórakozást, katarzist, elégedettséget ajándékoz.”

Le Villi (The Fairies) was Giacomo Puccini’s first opera. The Fairies are brides who died before their wedding days. These poor creatures cannot rest in peace. This is why at midnight they arise from their graves, they gather in gangs on the roads and woe betide the young man they might meet. There are many things that irritate people just like in those days, the remedy of which is often romanticism, which is always relevant since it features timeless beauty.

“Le Villi is a real event inducing respect, curiosity presenting entertainment, catharsis and satisfaction.”


2012- Physpacom / Physical Space Communication

A Physpacom a párkapcsolat, család, barát, egyén egymáshoz viszonyulását dolgozza fel. Melyik pillanatban kezdenek az emberek és helyek összefolyni mögöttünk?

“Feledi Jánosnak koreográfiáinak egészen sajátos mozgásvilága van. Szép és eredeti előadás Feledi koreográfiája. Nagyszerű művészek mind az öten, és érezhetően élvezik a közös munkát.“

It is about relationship, family, friend… the individual. Which is the moment when people and places begin to converge behind us? We arrive, we establish and build up our lives around us. We tread the same paths again and again.

“Janos Feledi’s choreographies enchant us with characteristic specific movements. Feledi’s choreography is loveable and original, it is a great presentation of great artists. All the five and significantly benefit from working together.”


2010- Idők Folyamán / In the Course of Time

Az Idők folyamán című előadás az Órák című film nyomán készült. Milyen boldognak lenni? Milyen nőnek lenni? Milyen meghalni? Három korszak, három történet, három női sors olvad egyetlen történetté az idők folyamán…

„ A Idők folyamán fontos előadás. Több tétje van. Európai színvonalú kortárstánc előadás született meg.”

What is it like to be happy? What is it like to be a woman? What is it like to die?3 periods, 3 stories, the fates of 3 women merge in the course of time…

“In the course of time is an important performance. It has several stakes. A European standard contemporary dance performance was born.”